29 03/2018

HỒ SƠ XIN CẤP LẠI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN VNACCS

Trong trường hợp chữ ký số quản trị của DN bị hết hạn, bị mất hay quên mật khẩu quản trị VNACC.

Vui lòng làm hồ sơ gửi đến hải quan như sau:

* Thông tin hồ sơ bao gồm:
- Công văn đề nghị cấp mật khẩu mới (có đóng dấu xác nhận của lãnh đạo công ty, cung cấp đầy đủ thông tin địa chỉ mail, số điện thoại liên hệ...)
- Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng (TCHQ lưu 1 bản)
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản sao công chứng nếu giấy phép ĐKKD ko có mã số thuế (TCHQ lưu 1 bản)
- Chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật doanh nghiệp bản pho tô công chứng (TCHQ lưu 1 bản)
- Giấy giới thiệu (trong trường hợp trực tiếp mang hồ sơ tới TCHQ)
* Dn lưu ý nếu gửi theo đường công văn cần cung cấp đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email để chúng tôi có căn cứ gửi phản hồi.

Thời gian thụ lý hồ sơ từ 3 đến 5 ngày

Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan - Tổng cục Hải quan - Lô E3, Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Mẫu công văn xin cấp lại mật khẩu tài khoản vnaccs

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

===o0o===

ĐƠN XIN CẤP LẠI

MẬT KHẨU VÀ CẬP NHẬT

CHỮ KÝ SỐ CHO TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ VNACC

Kính gửi:    Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan

 

 Tổng cục Hải quan

Tên doanh nghiệp : ……………………………………………………………………………....

Tên giao dịch: ………………………………………………………………………………….....

Mã số doanh nghiệp XNK : ……………………………………………………………………...

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….....

MST: …………………………………………………………………………………………….....

Điện thoại :…………………………….. Email : ………………………………………………....

Người ký trên chứng từ hải quan:  ……………………………………………………………...

Tên thường dùng: ……………………………………………………………………....

Số CMND:…………………….  Ngày cấp: ………             Nơi cấp: ………………………....

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….....

Điện thoại ..................................... Fax ............................. E-mail.......................................   

 

Doanh nghiệp chúng tôi đã đăng ký thực hiện khai báo dữ liệu hải quan điện tử từ xa. Chúng tôi xin đến Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan -Tổng cục Hải quan xin cấp lại mật khẩu và  cập nhật chữ ký số vào  tài khoản quản trị VNACC

Lý do: DN mất mật khẩu quản trị và Chữ ký số cũ của Doanh nghiệp hết hạn

Chúng tôi cam kết:

  • Chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật lĩnh vực Hải quan.
  • Tuân thủ đúng các quy định của cơ quan Hải quan về khai báo dữ liệu Hải quan điện tử từ xa.
  • Đảm bảo bí mật về mật khẩu kết nối với mạng khai báo Hải quan.
  • Chịu trách nhiệm về nội dung khai báo dữ liệu điện tử với cơ quan Hải quan.

 Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

Giám đốc Doanh Nghiệp

                                                                                               (Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên)