20 04/2017

Phấn đấu giảm thời gian thông quan xuống 70 giờ với hàng xuất khẩu

Phấn đấu giảm thời gian thông quan xuống 70 giờ với hàng xuất khẩu

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được ngành Hải quan đặt ra để thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ.

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2017 của Tổng cục Hải quan diễn ra ngày 3/4, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) Phùng Thị Bích Hường cho biết: Mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể đối với lĩnh vực Hải quan trong các Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2014, 2015, 2016 đều có những chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó, chỉ tiêu về thời gian thông qua hàng hóa qua biên giới được Chính phủ đề ra ngày càng được rút ngắn: Chỉ tiêu năm 2014 và 2015 là 13 ngày đối với hàng xuất, 14 ngày đối với hàng nhập; chỉ tiêu năm 2016 là 10 ngày đối với hàng xuất, 12 ngày đối với hàng nhập. Chính phủ cũng đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực Hải quan với yêu cầu ngày càng cao.

Căn cứ Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch của Bộ Tài chính, hàng năm, Tổng cục Hải quan đã ban hành các kế hoạch triển khai nghiêm túc, cụ thể. Trong đó, tập trung vào: Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật hải quan; nâng cao công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN…

Đáng chú ý, thông qua các giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về hải quan đã góp phần kéo giảm 61 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan từ 239 thủ tục (năm 2014) xuống còn 178 thủ tục (cuối năm 2016).

Cải cách thủ tục hành chính được ngành Hải quan đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý. Kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2015 cho thấy, có 94% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá tích cực/khá tích cực về sự thay đổi của pháp luật hải quan; 64% doanh nghiệp đánh giá pháp luật hải quan dễ thực hiện; hàng năm Ngành thực hiện đạt và vượt chi tiêu giao về thu ngân sách nhà nước… là những minh chứng sinh động cho hiệu quả qua triển khai các Nghị quyết 19/NQ-CP của ngành Hải quan…

Về thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch triển khai tại Quyết định số 737/QĐ-TCHQ ngày 8/3/2017.

Trong đó, tập trung vào các mục tiêu hết sức cụ thể như: Phấn đấu đến hết năm 2017: Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Góp phần cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng thế giới từ thứ hạng 93 phấn đấu đứng thứ hạng dưới 82.

Đồng thời, 100% dịch vụ công của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3; 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Đến hết năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 60 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 80 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Để góp phần cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Tổng cục Hải quan đã đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, 29 giải pháp và gắn với 39 sản phẩm đầu ra.

Nguồn: Báo Hải quan Online